R E D I R E C T I O N E A Z à 3,5%  

   D O N E A Z Ã!   Susţine-ne!     
|  CONTACT  |

Ce noutăţi fiscale au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021

O serie de modificări legislative de ordin fiscal au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021, ca urmare a completării, aprobării sau prorogării unor acte normative sau termene.

Declarația Unică se depune până în 25 Mai 2021

Conform prevederilor legislative, termenul de 15 martie, inclusiv, pentru depunerea delarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice, precum și termenul de plată al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice, se înlocuiește cu termenul de 25 mai, inclusiv.

Depunerea formularului 230 se poate face până în 25 mai 2021

Termenul de 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, se înlocuiește cu termenul de 25 mai, inclusiv.

Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare în anul 2021 este de 4.500.000 lei

Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei.

Bani neimpozabili pentru angajații în regim de telemuncă -400 lei lunar

Legislația stabilește noi categorii de venituri care nu sunt impozabile în înțelesul impozitului pe venit, respectiv sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

Se deduc costurile cu testarea epidemiologică și vaccinarea angajaților

Această prevedere permite angajatorilor acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică.

Impozit pe profit-deductibilitatea cheltuielilor suportate de angajator în regim de telemuncă

Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

S-au modificat categoriile de cheltuieli nedeductibile la stabilirea venitului net anual din activități independente

Legislația stabilește faptul că nu sunt cheltuieli deductibile pentru stabilirea venitului net anual din activități independente cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activității, potrivit legii, respectiv cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare, puse în funcțiune în anul respectiv, potrivit legii.

Calculul venitului brut anual în cazul chiriilor în valută, modificat

În cazul veniturilor din chirii s-a introdus prevederea potrivit căreia, în situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

Declararea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și contracte de activitate sportivă

În cazul persoanelor fizice care realizează, de la mai mulţi plătitori, venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, dar cumulate aceste venituri se situează peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, şi au depus la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, iar în cursul anului încheie cu un plătitor de venit un contract a cărui valoare este peste plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, nu se aplică reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate. În această situaţie se aplică sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contribuţiei se face prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Noi categorii de venituri din alte surse

Sunt considerate venituri din alte surse indemnizațiile lunare pentru limită de vârstă acordate persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt incluse în această categorie și tichetele cadou acordate altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.

Noi reguli de completare a decontului de TVA

Nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care intervine această situație.

Suma negativă a taxei, cumulată, se determină prin adăugarea la suma negativă a taxei, rezultată în perioada fiscală de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacă nu s-a solicitat a fi rambursat, și a diferențelor negative de TVA stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului. Prin excepție, diferențele negative de TVA stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, nu se adaugă la suma negativă rezultată în perioadele în care este suspendată executarea deciziei. Aceste sume se cuprind în decontul perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziei.

Taxa de plată cumulată se determină în perioada fiscală de raportare prin adăugarea la taxa de plată din perioada fiscală de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, până la data depunerii decontului de taxă, din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare, și a sumelor neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului din diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.

Modificarea dreptului de deducere a TVA

S-au modificat prevederile privind dreptul de deducere a TVA exercitat prin decontul de taxă. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi formalităţile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevăzute la art. 299, persoana impozabilă îşi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiţii şi formalităţi sau printr-un decont ulterior, dar în cadrul termenului de prescripţie prevăzut în Codul de procedură fiscală, inclusiv în cazul anulării rezervei verificării ulterioare ca urmare a inspecţiei fiscale.

Depunerea declarației de către plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă se face până în ultima zi a lunii februarie

Noul termen pentru depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor este ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Executarea bunurilor din patrimoniul personal

Persoanele care exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către PFA, II şi IF, răspund pentru obligaţiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei sau activităţii cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului.

Modificarea termenului de prescripţie

Termenul de prescripție se modifică pe perioada cuprinsă între data comunicării către organele de urmărire penală a procesului-verbal de sesizare a organelor de urmărire penală sau a procesului-verbal întocmit ca urmare a solicitării organelor de urmărire penală adresată organelor fiscale de a efectua constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează şi data rămânerii definitive a soluţiei de rezolvare a cauzei penale.

Restituirea impozitului pe dividende

În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parţiale în cursul anului rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor şi până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea.

Reducere cu 75% pentru penalitatea de nedeclarare

Penalitatea de nedeclarare se reduce cu 75%, în baza art. 181 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, din iniţiativa organului fiscal urmând a fi comunicată decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare prin evidenţierea reducerii de 75% aplicată.

Nedepunerea Declarației unice de către persoanele fizice este contravenție

Se prevede expres în legislație că, în cazul persoanelor fizice, nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Ministerul Finanțelor se ocupă de soluționarea contestațiilor

Contestațiile formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și împotriva altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central se soluționează de către structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor.

Activitatea de soluționare a contestațiilor se realizează de către structura specializată din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor atât la nivel central, cât și la nivel teritorial.

Excepții la calculul obligațiilor fiscale accesorii

Nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligației fiscale principale dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații, stabilite prin declarații de impunere depuse ulterior efectuării plății, declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, inclusiv cele emise ca urmare a refacerii inspecției fiscale în condițiile art. 129.

În aceste cazuri, se datorează obligații fiscale accesorii de la data scadenței obligației fiscale principale până la data plății, inclusiv.

Mai multe documente comunicate prin SPV

A fost extinsă categoria documentelor care pot fi comunicate prin Spațiul Privat Virtual prin intoducerea declarațiilor de mențiuni, respectiv a fișierelor de profil referitoare la conectarea online a caselor de marcat.

Prorogarea termenului de depunere a cererii de anulare a obligațiilor fiscale restante până în 31 martie

Contribuabilii pot depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor din OUG 69/2020 și în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Prorogarea termenului de depunere a cererii de eșalonare simplificată

Contribuabilii pot depune cererea la organul fiscal şi în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare.

Modificări la scadența obligațiilor ce pot face obiectul restructurării

Contribuabilii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Sunt obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2021 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2020, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, şi data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Cererile se pot depune la registratura organului fiscal competent, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual”.

Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de internet www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – 031.403.91.60.
 
  

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.